Заключително събитие на проекта – 20 март 2024г. гр. София

На 20 Март 2024 г. (сряда) в Голяма зала „проф. Асен Златаров“ на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в гр. София се проведе заключителното събитие на проекта. То бе организирано от 94 СУ „Димитър Страшимиров“ гр. София (координатор на проекта) в партньорство с „Български екип за приобщаваща подкрепа“ гр. София и WINSS- Световни иновативни устойчиви решения, Истанбул, Турция. В събитието взеха участие над 50 човека, сред които директори на професионални гимназии, учители, педагогически съветници, ученици (включително участници в пилотната фаза на проекта), както и представители на Синдиката на българските учители и академичните среди.

Събитието бе открито от г-жа Латинка Ковачева – директор на 94 СУ “Димитър Страшимиров”, която е и координатор на проекта. Тя очерта постиженията на проекта в рамките на тринадесетте месеца от неговото провеждане.

След това г-на Андреан Лазаров от Български екип за приобщаваща подкрепа представи концепцията на проекта и четирите основни дидактични резултата по проекта, а именно: Модел за менторинг между напреднали и маргинализирани ученици (с обучителни затруднения и по-малко възможности); Кодекс на поведение за напреднали ученици като ментори на връстници; Наръчник за използване на дигитални решения за осъществяване на дистанционна подкрепа; Насоки за учители за реализиране на менторинг програма между връстници по време на обучение от разстояние в електронна среда.

Следващата презентация бе съвместно представена от г-жа Румяна Петрова и г-н Петър Калпакчиев, съвместно с ученици – ментори и наставлявани, които споделиха с аудиторията обратна връзка за въздействието на тяхното участие в  пилотната програма по проекта.

Беше представено и обобщение от формулярите за оценка на участието в програмата от всички 24 менторски двойки в България. Резултатите показват изключителна полза за участниците. Наставляваните ученици (сред които ученици от 9 и 10 клас от ромски произходи и със специални образователни потребности разбираха, че поставените от учителите задачи са реално постижими. Те станаха по-мотивирани да продължат, вместо да се откажат, както и благодарение на програмата успяват да взимат съзнателни решения за бъдещето си. Тяхното участие насърчи чувството им за гражданство и направи образователните процеси по-прозрачни и отговорни към тях. Подобриха самочувствието си, развиха чувство за инициатива и надградиха своите дигитални умения, както и умения за общуване, преговори и работа в екип.

Следващата презентация бе на г-жа Пенка Николова, която представи обзор на приноса на проектите по Програма “Еразъм +” на 94 СУ „Димитър Страшимиров“ за учители и ученици от рискови групи.

В рамките на събитието взе участие и е г-жа Фиген Секин – Президент на WINSS- Световни иновативни устойчиви решения, Истанбул, Турция – партньор по проекта, чрез които бе внедрена концепцията за менторство между връстници в България.

Тя демонстрира новости в образованието на лица с по-малко възможности, разработени от WINSS, съвместно с представители на Министерство на националното образование в Република Турция.

В края на събитието бяха обсъдени на възможности за по-широко използване на проектните резултати и от други училища. В събитието взе участие и г-н Дервиш Челик – директор Дирекция “Професионално и приобщаващо образование” на Регионално управление на образованието “Есенюрт” в гр. Истанбул, Турция. Той подчерта важността на проекта, както и предложи нови възможности за коопериране с българските партньори.