Регистрация за заключително събитие 20.03.2024 – София / Registration for the final multiplier event 20.03.2024 – Sofia

Екипът на проект “Подобряване на дигиталните компетентности чрез менторинг между връстници като способ за подпомагане на учащи с по-малко възможности и предотвратяване на тяхното отпадане от училище” (IM-PRO-MENT) по дейност „Малки партньорства” КД210, сектор: Професионално образование на програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия има удоволствието да Ви покани да вземете участие в заключително събитие за разпространение на резултатите на проекта.

Събитието ще се състои на 20 Март 2024 г. (сряда) в Голяма зала „проф. Асен Златаров“ – Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) София , Адрес: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ 108 (до НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“)

В рамките на събитието ще Ви бъдат представени: Модел за менторинг между напреднали и маргинализирани ученици (с обучителни затруднения и по-малко възможности); Кодекс на поведение за напреднали ученици като ментори на връстници; Наръчник за използване на дигитални решения за осъществяване на дистанционна подкрепа; Насоки за учители за реализиране на менторинг програма между връстници по време на обучение от разстояние в електронна среда

Събитието се организира от 94 СУ „Димитър Страшимиров“ гр. София (координатор на проекта) в партньорство с „Български екип за приобщаваща подкрепа“ гр. София и WINSS- Световни иновативни устойчиви решения, Истанбул, Турция.

В края на събитието е планирана дискусия и обсъждане на възможности за по-широко използване на проектните резултати.

Събитието няма такса участие и всички участници ще получат присъствен сертификат.

Линк за регистрация: https://forms.gle/ei9GxofBZdav5Cor8 (до запълване на предвидените места)

Дневен ред може да изтеглите тук

Очакваме Ви!

*********************************************************************************************

The team of the “Improvement of digital and peer mentoring support skills of marginalised students to prevent their drop-out from school” project (IM-PRO-MENT) under activity “Small scale partnerships” KA210, sector: Vocational education and training of the Erasmus+ program of the European Commission is pleased to invite you to take part in a closing event to disseminate the results of the project.

The event will take place on March 20, 2024 (Wednesday) in the Great Hall “prof. Asen Zlatarov” – the Federation of Scientific and Technical Unions (FNTS) Sofia, Address: city of Sofia, 108 “Georgi S. Rakovski” St. (next to NATFIZ “Krastyo Sarafov”)

Within the framework of the event, we will present the final project deliverables: Model for peer learning mentoring between advanced students and students with learning difficulties and low skills; Code of conduct for advanced students to act as peer mentors of marginsalised mentees (students); Handbook for usage of digital tools in peer support; Guidance for teachers on peer mentoring realisation during distance learning.

The event is organized by 94 SU “Dimitar Strashimirov” Sofia (project coordinator) in partnership with “Bulgarian Team for Inclusive Support” Sofia and WINSS – World Innovative Sustainable Solutions, Istanbul, Turkey.

At the end of the event, a discussion of opportunities for wider use of the project results is planned.

The event has no participation fee and all participants will receive a certificate of attendance.

Registration link: https://forms.gle/ei9GxofBZdav5Cor8  (until the conference room capacity is filled)

Agenda can be downloaded here (Official language of the event is Bulgarian)

Looking forward to meet you!