БЪЛГАРСКИ

“Подобряване на дигиталните компетентности чрез менторинг между връстници като способ за подпомагане на учащи с по-малко възможности и предотвратяване на тяхното отпадане от училище”

НАЧАЛО: 01/03/2023г.
КРАЙ: 01/04/2024г.

Връстниците могат да бъдат мощен мотиватор за ученици с обучителни трудности и СОП. Поведението на напредналите ученици е свързано с потенциален успех като подкрепящи ученици. По-малко опитните ученици, с ниски академични постижения, често срещат трудности, особено при разбиране на учебното съдържание, подготовка на домашни работи поради липса на достатъчна (онлайн и физическа) подкрепа на учителите, както и проблеми с участието им в дискусии в клас, правене на презентации (PPT) и грамотно писане и говорене.

Ние обучихме 24 ученици-ментори, които да използват дигитални инструменти за партньорска подкрепа. Нашият модел за менторинг между връстници даде възможност за подкрепа, включваща подходящи дигитални инструменти. Като такова менторингът предостави също признание за усилията и на двете страни в двойката. Ползите включват ролеви модел, стимули и лично внимание към участниците. 24 наставлявани ученици (от ромски произход и такива със специални образователни потребности) постигнаха образователните си цели по-бързо, когато се почувстват подкрепени и насърчени от някой, който вече е „пътувал“ по подобен път.

Ролята на менторите:

  • Коучър – насърчава и предоставя обратна връзка, помага на някого да придобие нови умения и способности.
  • Съветник – изслушва съчувствено и помага да се намери решения на проблеми, свързани учебния процес.
  • Комуникатор – помага на някого да развие връзките, от които се нуждае, за да натрупа опит и самоувереност.
  • Фасилитатор – «отваря» врати и възможности, помага за поставяне и постигане на цели.
  • Критичен приятел – споделяне по подходящ начин на неудобните истини, които само един истински приятел може. Дава възможност на някого да изпробва идеи и подходи в безопасна среда.
  • Ролеви модел – предоставяне на пример, от който някой друг може да се поучи.

Наставляваните ученици разбраха, че поставените от учителите задачи са реално постижими. Те станаха по-мотивирани да продължат, вместо да се откажат. Те взимат съзнателни решения за бъдещето си. Тяхното участие насърчи чувството им за гражданство и направи образователните процеси по-прозрачни и отговорни към тях. Благодарение на проекта и неговите дейности, те успяха да изградят допълнително самочувствието си, да развият чувство за инициатива и да придобият и тестват своите дигитални умения, както и общуване, преговори и работа в екип.

 РЕЗУЛТАТИ:

Този наръчник предоставя условия, процеси и насоки за реализиране на менторинг програма между връстници в масовите училища в България. Той включва подробна информация и съвети за провеждането на програмата от екипа по проекта във всяко училище, състоящ се от директор, класни ръководители и педагогически съветници.

Това ръководство е предназначено за напреднали ученици, за да ги обучи като ментори от връстници с подкрепата на интердисциплинарния училищен екип. Направен е на лесен за разбиране език, който учениците от 11-ти и 12-ти клас в масовите училища могат да разберат, да разсъждават върху него и да го използват като насочващ материал по време на реализацията на 4-месечна програма за менторинг между връстници.

Наръчникът предоставя насоки за реализиране на електронно менторство, както и информация за възможни дигитални инструменти, които могат да бъдат полезни за по-интензивно и успешно прилагане на партньорска подкрепа. Предназначен е за менторите-връстници в масовите училища.

Това ръководство предоставя информация на учителите относно реализирането на менторинг програма между връстници по време на дистанционното обучение (или обучение от разстояние в електронна среда). Фокусиран е върху пандемията от COVID-19 и нейното въздействие върху дистанционното обучение и реализацията на дистанционна менторинг подкрепа.

За достъп до Английската версия на резултатите, моля посетете секция PROJECT RESULTS

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.